Regulamin

 

DEFINICJE
"Serwis" - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem http://www.mojdoradca.com oraz wszystkie funkcje i zasoby udostępniane przez ten Serwis.
"Użytkownik" każda osobę, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 
UDOSTĘPNIANIE
Serwis http://www.mojdoradca.com/ udostępniany jest na warunkach opisanych poniżej. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika zasad jego użytkowania. Zawartość Serwisu jest własnością firmy Creative Solutions z siedzibą w Toruniu wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez PM Torunia, NIP 5562439985, zwanej w dalszej części Creative Solutions. Wszelkie prawa autorskie do jakichkolwiek elementów Serwisu są zastrzeżone.
 
CEL SERWISU
Celem Serwisu jest dostarczanie Użytkownikowi aktualnych informacji oraz umożliwienie kontaktu z Creative Solutions. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 k.c Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Serwis umożliwia darmowe pobieranie i drukowanie dokumentów, za których wykorzystanie odpowiada osoba je pobierająca.  Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
Z uwagi na informacyjny charakter serwisu, Creative Solutions nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych w Serwisie. Creative Solutions nie odpowiada za szkody lub straty Użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu odbywa się na jego własne ryzyko.
Pomimo dołożenia należytych starań w celu zapewnienia rzetelności i aktualności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Creative Solutions nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Serwisie.
Creative Solutions nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się w Serwisie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić Użytkownika na szkodę. Ponadto w najszerszym, przewidzianym prawem, zakresie Creative Solutions wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu. Creative Solutions nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych do których prowadzą linki (odnośniki) z Serwisu. Umieszczenie linku (odnośnika) nie jest potwierdzeniem związku Serwisu ze stroną, do której on kieruje, z wyłączeniem tych, które regulują odrębne umowy.
Creative Solutions zastrzega, iż informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem.
 
PRAWA AUTORSKIE
Zasoby serwisu są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Oznaczenie http://www.mojdoradca.com/ jest znakiem chronionym przepisami prawa.
 
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie i wykorzystanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym oraz łącznie wysłanie formularza.
2. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie udzielana jest dla wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych na rzecz Creative Solutions.
3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Creative Solutions z siedzibą w Toruniu, NIP 5562439985.
4. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
a) wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, Skorzystanie z prawa uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych kontakt@mojdoradca.com pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu serwisu. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko Użytkownika oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem.
b) uzyskać na piśmie w terminie 30 dni, w powszechnie zrozumiałej formie, treść tych danych oraz następujących informacji:
- daty pierwszego wprowadzenia danych tego Użytkownika,
- źródła pochodzenia danych Użytkownika,
- w jaki sposób dane są udostępniane oraz jakim uprawnionym podmiotom,
- kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione uprawnionym podmiotom.
5. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ma on prawo w każdym czasie żądać usunięcia niniejszej zgody przez administratora danych. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych kontakt@mojdoradca.com pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
 
ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
Korespondencja otrzymana przez Creative Solutions za pośrednictwem poczty elektronicznej jest traktowana jako nie mająca charakteru prywatnego lub poufnego. Creative Solutions zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystywania otrzymaną tą drogą korespondencji i innych materiałów.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
Creative Solutions zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.
Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
Wszelkie prawa do całej zawartości stron Serwisu są zastrzeżone. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Creative Solutions.
Chcesz się umówić na spotkanie z doradcą?
Skontaktuj się z nami

+48 50 5 15 44 71

Pn. - pt.  10.00-20.00